ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κανονισμός ΕΕ 2016/679

Ελεγκτής δεδομένων

Τηλ. +30 210 646 3771

E-mail : info@pharma-matrix.com

 

 

Σκοπός επεξεργασίας

Ο ιστότοπος περιέχει φόρμες που απαιτούν προσωπικά δεδομένα όπως όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες που ο χρήστης συμφωνεί να παράσχει συμπληρώνοντας τη φόρμα οικειοθελώς. Τα δεδομένα απαιτούνται για πρόσβαση στην αποκλειστική περιοχή.

Εάν η Phoenix Srl αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα λαμβάνοντας μηνύματα, θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για να επικοινωνήσει με το υποκείμενο των δεδομένων χρησιμοποιώντας τις αναφορές για την επεξεργασία τυχόν αιτημάτων που περιέχονται στο διαβιβασμένο μήνυμα.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων εγγραφεί σε μια λίστα αλληλογραφίας, οι επαφές τους θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (για επικοινωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Data Controller και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις).

Η σύμβαση που συνάψατε, τα απαιτούμενα προσυμβατικά μέτρα και η ρητή συγκατάθεσή σας (σχετίζεται μόνο με συγκεκριμένους σκοπούς) παρέχουν τη νομική βάση της επεξεργασίας.

 

Παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών που ενδέχεται να λάβουν προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά μέσω του ιστότοπου θα αποθηκευτούν ηλεκτρονικά στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή της βάσης δεδομένων του ιστότοπου. Προστατεύεται από τον κίνδυνο απώλειας, καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης με επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Οι διορισμένοι και οι τεχνικοί ή σύμβουλοι που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ιστοσελίδας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή δημιουργούνται (υποβάλλονται σε επεξεργασία) για σκοπούς του ιστότοπου θα αποθηκεύονται αποκλειστικά στην Ιταλία/Ευρώπη.

Περίοδος διατήρησης και διάρκεια επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται και για το χρονικό διάστημα που ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπόκειται σε υποχρεώσεις διατήρησης για φορολογικούς σκοπούς ή άλλους νομικούς ή κανονιστικούς λόγους. Για σκοπούς μάρκετινγκ μέχρι τη ρητή ανάκληση.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Ο Χρήστης μπορεί να λάβει επιβεβαίωση από τον Ελεγκτή Δεδομένων ότι τα δεδομένα του υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μπορούν επίσης:

πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, αίτηση διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων, περιορισμό ή αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ·
λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή και τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή δεδομένων (φορητότητα δεδομένων) ·
να ενημερώνεται για τυχόν αυτόματη επεξεργασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ ·
αποσύρει τη συγκατάθεση με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της ·
καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Φύση των δεδομένων και συνέπεια αποτυχίας επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς. Η μη παροχή των δεδομένων που θεωρούνται υποχρεωτικά (σημειωμένα με *) θα καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τη λήψη αυτού που έχει ζητηθεί.

Η παροχή δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ είναι προαιρετική και δεν είναι δεσμευτική για την παροχή υπηρεσιών.